Kho tài liệu địa lý

  • Kho tài liệu địa lý: bao gồm các tài liệu  phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu về lĩnh vực địa lý
  • Số lượng: 1.200 tài liệu địa lý. Thư viện  không ngừng phát triển vốn tài liệu địa lý từ  các nguồn nhận biếu tặng của Quỹ Châu Á, VEFFA…và nguồn mua.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư  viện và cho mượn về

Hình ảnh hoạt động