Quầy Thông tin

Quầy Thông tin là nơi tư vấn và hỗ trợ người dùng sử dụng các nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian gồm kho sách tiếng Việt, kho sách ngoại văn, phòng thuyết trình, máy tính,...tại tầng 3

Liên hệ

Lê Thúy Hằng
Quầy Thông tin, Tầng 3
ĐT:
lethuyhang@tdt.edu.vn
 

Hình ảnh hoạt động