Quầy Thông tin

Quầy Thông tin là nơi tư vấn và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tại tầng 4 bao gồm kho tài liệu theo môn học, kho khóa luận/đồ án/luận văn, phòng nghiên cứu cá nhân, máy tính, in ấn/photocopy/scan tài liệu…

Liên hệ

Chuyên viên phụ trách Hình đại diện
Nguyễn Văn Lợi
Quầy Thông tin, Tầng 4
ĐT:
nguyenvanloi@tdt.edu.vn
 
Nguyễn Thị Khánh Phước
Quầy Thông tin, Tầng 4
ĐT:
nguyenthikhanhphuoc@tdt.edu.vn
 

Hình ảnh hoạt động