Trạm trả sách tự động

  • Trạm trả sách tự động là nơi phục vụ 24/7 nhu cầu trả sách cho TV thông qua máy nhận trả sách
  • Cách thức sử dụng:

Hình ảnh hoạt động