Mượn liên thư viện toàn cầu

Đây là dịch vụ mượn liên thư viện lớn nhất trên thế giới được cung cấp bởi Tổ chức thư viện thế giới OCLC (Online Computer Library Center) thông qua ứng dụng mượn liên thư viện toàn cầu Worldshare ILL. Đây là ứng dụng cho phép thư viện truy cập và đặt mượn tài liệu từ 9.000 thư viện trên thế giới trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, sử dụng thông qua trình duyệt Web.