Chức năng & Nhiệm vụ

CHỨC NĂNG

 

Thư viện có chức năng đảm bảo cung cấp nguồn tài nguyên thông tin, dịch vụ và môi trường học thuật phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, giảng viên, viên chức Trường.

NHIỆM VỤ

 
  1. Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn, các dự án phát triển thư viện trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của Nhà trường, của các cơ quan quản lý cấp trên.
  2. Xây dựng, xử lý, lưu giữ, bảo quản, kết nối và phát triển tài nguyên thông tin phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình, lĩnh vực, ngành đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo từng giai đoạn phát triển của Trường.
  3. Tiếp nhận, bổ sung và tổ chức khai thác khóa luận, đồ án, luận văn, luận án, kết quả nghiên cứu khoa học của người học và người dạy trong trường; xây dựng cơ sở dữ liệu nội sinh, cơ sở dữ liệu học liệu, tài nguyên học liệu mở.
  4. Tổ chức không gian đọc; hướng dẫn sử dụng sản phẩm thông tin và dịch vụ thông tin thư viện; truyền bá tri thức, giá trị văn hóa của dân tộc và nhân loại; phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, giải trí; phát triển năng lực, kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin; góp phần tích cực vào việc củng cố, mở rộng kiến thức cho người sử dụng thư viện.
  5. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, thực hiện liên thông với thư viện trong nước và nước ngoài, tạo điều kiện cho người sử dụng truy nhập tại chỗ hoặc từ xa đến nguồn tài nguyên thông tin đa dạng theo các quy định của Luật sở hữu trí tuệ và Luật thư viện. Tiếp cận cộng đồng, tiếp thị và truyền thông cho sự phát triển của Thư viện và Nhà trường.
  6. Thực hiện các biện pháp phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng người sử dụng thư viện, góp phần tạo môi trường học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện.
  7. Đào tạo cán bộ quản lý và đội ngũ chuyên viên thư viện về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác, đáp ứng các yêu cầu mới của thư viện hiện đại và nhu cầu ngày càng gia tăng của người sử dụng.
  8. Bảo quản, kiểm kê định kỳ tài nguyên thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Luật Thư viện, của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Thư viện nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và an ninh.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.