Tổ Dịch vụ thông tin

 PHAN TRẦN TRƯƠNG

 
PHAN TRAN TRUONG

Tổ trưởng Tổ dịch vụ thông tin

Văn phòng Phòng dịch vụ thông tin, Lầu 6
Điện thoại nội bộ: 218

 

TRƯƠNG THĂNG LONG

TRUONG THANG LONG

 

Chuyên viên Thư viện
Quầy Hỗ trợ, Tầng hầm lửng

 

TẠ VĂN HẢNH

TA VAN HANH

 

Chuyên viên Thư viện
Quầy Dịch vụ, Lầu 1
Điện thoại nội bộ: 211

 

 PHAN TRẦN TRƯƠNG

 
Chuyên viên Thư viện
Quầy Đa phương tiện, Lầu 2
Điện thoại nội bộ: 212
 

 

LÊ TRỌNG GIÀU

 
LE TRONG GIAU

Chuyên viên Thư viện
Quầy Thông tin, Lầu 3
Điện thoại nội bộ: 213

Email: letronggiau@tdtu.edu.vn

 

NGUYỄN THỊ DIỄM TRINH

NGUYEN THI DIEM TRINH

 

Chuyên viên Thư viện
Quầy Thông tin, Lầu 4
Điện thoại nội bộ: 214

 

ĐỖ HOÀNG DUY

DO HOANG DUY
Chuyên viên Thư viện
Quầy Thông tin, Lầu 5
Điện thoại nội bộ: 215