Tổ Tài nguyên thông tin

NGUYỄN VĂN LỢI

NGUYEN VAN LOI

 

Tổ trưởng Tổ tài nguyên thông tin
Phòng tài nguyên thông tin, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217

 

TRẦN NGỌC LỢI

 

Chuyên viên Thư viện
Phòng Tài nguyên thông tin, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217

 

TRẦN THỊ THUÝ HOA

TRAN THI THUY HOA

 

Chuyên viên Thư viện
Phòng Tài nguyên thông tin, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217

 

TRƯƠNG BÙI NGỌC HÂN

TRUONG BUI NGOC HAN

 

Chuyên viên Thư viện
Phòng Tài nguyên thông tin, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217

 

ĐỖ THÀNH NHƠN

 
DO THANH NHON
Chuyên viên Thư viện
Phòng Tài nguyên thông tin, Tầng 6
Điện thoại nội bộ: 217