Bảng thông báo

  • Bảng thông báo là nơi thư viện cung cấp các thông tin cần thông báo đến người sử dụng
  • Số lượng: 01 bảng thông báo dạng màn hình đứng

Hình ảnh hoạt động

Thong-Bao.jpg