Kho tài liệu đa phương tiện

 • Kho tài liệu đa phương tiện bao gồm các tài liệu đa phương tiện như CD, VCD, DVD,...phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh như học ngoại ngữ, xem phim, nghe nhạc,...
 • Số lượng:
  • 477 nhan đề/851 đĩa học tiếng Anh kèm sách
  • Danh mục phim
 • Hình thức phục vụ: kho mở, xem tại Thư viện
 • Hướng dẫn sử dụng:
  • B1: Chọn CD/VCD/DVD theo nhu cầu
  • B2: Sử dụng CD/VCD/DVD tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
  • B3: Trả tài liệu CD/VCD/DVD xong tại Bàn trả CD/VCD/DVD