Kho tài liệu môn học

  • Kho tài liệu môn học: cung cấp các tài liệu đọc theo từng môn học được liệt kê trong Đề cương chi tiết môn học cũng như các tài liệu khác theo yêu cầu dự trữ tài liệu của giảng viên. Đây là những tài liệu sinh viên/học viên cần đọc theo từng học kỳ.
  • Số lượng: gồm 8.500 tài liệu chuyên ngành là giáo trình, tham khảo chính và tham khảo khác phục vụ cho từng môn học cụ thể, được sắp xếp theo Khoa, theo môn học để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận và sử dụng của người dạy và người học. Thư viện tiến hành rà soát liên tục về chất lượng và số lượng để phát triển vốn tài liệu môn học cho Chương trình giảng dạy của các Khoa thuộc Nhà trường.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư viện
  • Hướng dẫn sử dụng:
    • B.1. Tra cứu tài liệu trên Cổng thông tin thư viện mục Tài liệu môn học
    • B.2. Chọn tài liệu trong kho và làm thủ tục mượn tại Quầy thông tin tầng 4
    • B.3. Trả tài liệu sau khi đọc tại Quầy thông tin tầng 4.

Hình ảnh hoạt động