Khu vực giữ đồ

Bao gồm hệ thống tủ dùng chung, phục vụ nhu cầu cất giữ vật dụng cá nhân không được phép mang vào thư viện. Hoạt động mượn/trả tủ được thực hiện thông qua sự quản lý của cán bộ thư viện.

Hình ảnh hoạt động

tu1.jpg

Tu2.jpg

tu3.jpg