Quầy dịch vụ

Quầy Dịch vụ là điểm gặp liên lạc đầu tiên và cuối cùng của người sử dụng thư viện. Tại Quầy Dịch vụ, bạn đọc được tư vấn và hỗ trợ sử dụng các nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian gồm kho tài liệu tham khảo, tạp chí, tài liệu mới, kho tài liệu đặc biệt, máy tính,…

Liên hệ

Nhân viên phụ trách Hình
Trần Mi Tho Na
Quầy Dịch vụ, Lầu 1
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 211
Email: tranmithona@tdtu.edu.vn