Quầy Thông tin

Quầy Thông tin là nơi tư vấn và hỗ trợ bạn đọc sử dụng nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tư vấn và hỗ trợ người dùng sử dụng các nguồn tài nguyên, trang thiết bị và không gian tại tầng 5, bao gồm kho tài liệu lịch sử, địa lý, bản đồ; khu vực máy tính; phòng thuyết trình; khu vực truyền thông sáng tạo;...

Liên hệ

Nhân viên phụ trách Hình
Phạm Huỳnh Quang Huy
Quầy Thông tin, Lầu 5
ĐT ngoài: (028) 37 755 057
ĐT nội bộ: 215
Email: phamhuynhquanghuy@tdtu.edu.vn