Trạm mượn sách tự động

Trạm mượn sách tự động là nơi cho phép người sử dụng tự thực hiện việc mượn tài liệu thông qua máy mượn sách tự động

Hình ảnh hoạt động