Sản phẩm khoa học TDTU

   

Sản phẩm khoa học của Trường đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các kết quả nghiên cứu khoa học được thể hiện dưới dạng bài báo khoa học, sách, kỷ yếu hội nghị/hội thảo, tham luận, phát minh, sáng chế, ý tưởng...

Điều kiện sử dụng

Đối tượng được cấp quyền sử dụng tài liệu thư viện dạng in và có tài khoán truy cập Cổng thông tin Thư viện để khai thác tài liệu dạng số/điện tử.

Chính sách sử dụng

  • Tài liệu in chỉ được sử dụng trong khuôn viên Thư viện, trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện
  • Tài liệu số/điện tử: Xem/tải trong mạng nội bộ (intranet), trừ trường hợp đặc biệt có ý kiến của lãnh đạo Thư viện

Xem danh mục