Tài liệu điện tử

   

Tài liệu điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu mua quyền truy cập và các cơ sở dữ liệu miễn phí. Bên cạnh đó, Thư viện cũng tham gia vào mạng lưới liên kết nguồn tài nguyên điện tử với các trường đại học lớn trong nước và trên thế giới. 

Các loại tài liệu điện tử hiện có tại Thư viện bao gồm:

  • Web Of Science (ISI)
  • Scopus
  • ScienceDirect
  • PROQUEST CENTRAL
  • STD - Tài liệu KH&CN Việt Nam
  • CSDL Nhiệm vụ KH&CN Việt Nam
  • Bộ sưu tập sách điện tử IG Publishing
  • CaseLaw
  • MathSciNet
  • Thư Viện Pháp Luật Pro X