Internet

Mô tả

  • Thư viện cung cấp truy cập miễn phí tới hệ thống Internet tại các máy trạm của Thư viện, cũng như tới hệ thống mạng wireless cho Cộng đồng người sử dụng của Thư viện.
  • Thư viện không kiểm soát việc sử dụng Internet và không chịu trách nhiệm cho nội dung trên Internet. Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trên Internet.
  • Thư viện tôn trọng các quyền riêng tư của người sử dụng trong việc tiếp cận thông tin trên Internet, miễn là phù hợp với chính sách của Thư viện, của nhà trường và pháp luật của nhà nước

Liên hệ

Trần Tiến Quang
Phòng Dịch vụ và công nghệ thông tin, Lầu 6
ĐT ngoài: (028) 37 775 057
ĐT nội bộ: 218
Email: trantienquang@tdtu.edu.vn

Trần Thanh Liêm