Hỗ trợ Giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu

Các dịch vụ hỗ trợ (Dạy/Học/Nghiên cứu) tại Thư viện truyền cảm hứng - Đại học Tôn Đức Thắng bao gồm các dịch vụ và tiện ích được tổ chức và điều phối nhằm hỗ trợ và tăng cường hoạt động học tập, giảng dạy, nghiên cứu cho chương trình đào tạo chính thức và theo đuổi việc học tập suốt đời của cộng đồng sử dụng Thư viện Trường; hướng tới thỏa mãn, đáp ứng, định hướng nhu cầu học tập, giảng dạy và nghiên cứu hiện tại và tương lai của cộng đồng sử dụng Thư viện trường.

Các dịch vụ Hỗ trợ Giảng dạy/Học tập/Nghiên cứu được triển khai tại Thư viện gồm:

  • Dự trữ tài liệu môn học/Sử dụng tài liệu môn học;
  • Cán bộ liên lạc;
  • Cố vấn học tập;.
  • Thông tin tài liệu theo chủ đề;
  • Hỗ trợ nghiên cứu;
  • Phát hành/Phân phối tài liệu.