Tham khảo & Thông tin

3-2.thumbnailjpg.jpgLà dịch vụ cung cấp các hỗ trợ thông qua việc trả lời các câu hỏi của bạn đọc, các hướng dẫn tại chỗ về việc định vị, sử dụng nguồn tài nguyên, dịch vụ và các tiện ích sẵn có; tìm kiếm và cung cấp thông tin theo yêu cầu.

Các dịch vụ Tham khảo & Thông tin được triển khai bao gồm:

  • Câu hỏi thường gặp
  • Hỏi cán bộ thư viện
  • Hỗ trợ tìm kiếm thông tin
  • Cung cấp thông tin theo yêu cầu