Kho sách ngoại văn

  • Kho sách ngoại văn: bao gồm các tài liệu ngoại văn là tài liệu chuyên ngành, tài liệu kỹ năng mềm, tác phẩm văn học…phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của bạn đọc; kèm theo sự hỗ trợ về không gian và các trang thiết bị, tiện ích nhằm tạo điều kiện tối đa cho người sử dụng tiếp cận và khai thác kho sách ngoại văn.
  • Số lượng: gồm 15.000 tài liệu ngoại văn là tài liệu chuyên ngành, tài liệu kỹ năng mềm, tác phẩm văn học…Bên cạnh các tài liệu đã có, Thư viện không ngừng phát triển vốn tài liệu ngoại văn từ các nguồn nhận biếu tặng và nguồn mua.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư viện
  • Hướng dẫn sử dụng:
    • B1: Tra cứu và chọn tài liệu trong kho theo nhu cầu
    • B2: Sử dụng tài liệu tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
    • B3: Trả tài liệu sử dụng xong tại Xe trả sách

Hình ảnh hoạt động