Kho sách tiếng Việt

  • Kho sách tiếng Việt bao gồm các tài liệu tiếng Việt là tài liệu chuyên ngành, tài liệu kỹ năng mềm, tác phẩm văn học…phục vụ nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu của bạn đọc; kèm theo sự hỗ trợ về không gian và các trang thiết bị tạo điều kiện tối đa cho người sử dụng tiếp cận và khai thác kho sách tiếng Việt.
  • Số lượng: gồm 22.000 tài liệu tiếng Việt là tài liệu chuyên ngành, tài liệu kỹ năng mềm, tác phẩm văn học…Bên cạnh các tài liệu đã có, Thư viện không ngừng phát triển mảng tài liệu tiếng Việt để đáp ứng nhu cầu của người đọc.
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư viện và cho mượn về.

Hình ảnh hoạt động