Kho tài liệu đặc biệt

Kho tài liệu đặc biệt là nơi trưng bày, giới thiệu các tài liệu đặc biệt của Trường như tài liệu về Bác Tôn và tài liệu là sản phẩm khoa học của Trường (sách, bài báo, kỷ yếu hội nghị hội thảo,...do giảng viên của Trường là tác giả hoặc hội thảo do Trường tổ chức)... theo hình thức triển lãm chủ đề

Hình ảnh hoạt động