Khu vực bản đồ

  • Khu vực bản đồ: bao gồm các loại bản đồ phục vụ nhu cầu nghiên cứu các lĩnh vực về địa lý, lịch sử của Việt Nam và thế giới
  • Hình thức phục vụ: kho mở, đọc tại Thư viện
  • Hướng dẫn sử dụng:
    • B1: Tra cứu và chọn tài liệu trong kho theo nhu cầu
    • B2: Sử dụng tài liệu tự do trong khuôn viên tòa nhà thư viện
    • B3: Trả tài liệu sử dụng xong tại Xe trả sách